Perspektywa europejska: Dzień Europy 2019 - commentaires