Perspektywa europejska : Dzień Europy 2019 - commentaires